За чист спорт

всяко действие има равно по силата си противодействие