street fitness workout crossfit calisthenics gymnastics plyometrics kegel

Плуване

царят на всички спортове

Кроул

Кроулът е най-бързият от всички стилове плуване. С кроул мъжете развиват средно 7.5 км в ч, а жените 6.7 км/ч. Стилът кроул не е състезателна дисциплина, но се използва при всички състезания свободен стил понеже в дисциплината свободен стил плувецът може да плува с всеки стил. 

Състезателната програма за олимпийските и световните игри по плуване е най-богата на свободния стил. Индивидуалните  дисциплини за мъже и жени са 50, 100, 200 м както и 800 м жени и 1500 мъже.

Положение на тялото

Тялото на плувецът трябва да е в максимално обтегнато и хоризонтално положение във водата, тялото се намира сравнително високо. Ъгълът на атака трябва да е положителен в рамките на 5-6°. Главата е от особено значение, тъй като посреща челното сечение. Тя трябва да е под около ъгъл 30° спрямо тялото, плувеца гледа напред и надолу. Цялото тяло се върти ритмично на ляво и на дясно, като завъртанията за вдишване са по големи. Големите завъртания забавят скоростта.

Дишане

Различават се няколко варианти на цикличност дишане.

  • В един цикъл – винаги по време на подготвителната фаза
  • В цикъл и половина – дишане на три загребвания
  • В два цикъла – на четири загребвания винаги от една и съща страна
  • В два цикъла и половина – на пет загребвания последователно на лявата и дясната страна.
Най-често се използва дишане на един цикъл и на цикъл и половина, като за предпочитане е вторият вариант понеже създава възможности за по-добра симетрия в движенията към двете страни.

Дишането се изпълнява с обръщане на раменният пояс и особено на главата на страната на дишането, последвано от незабавно им връщане в изходно положение. Завъртанията на раменният пояс и обръщането на главата трябва да бъдат в ритъма на движенията на ръцете и да не нарушават равновесието на тялото.

Движение на краката

Движенията на краката уравновесяват положението на тялото във водата. Те трябва да са последователни във вертикална посока нагоре и надолу.

Техниката на движение започва от движение на бедрото надолу като в този момент подбедрицата и стъпалото изостават. При достигане на долно крайно положение бедрото се мести рязко нагоре в резултат на което коляното се разгъва. В движенията си нагоре краката не трябва да излизат над водата с изключение на петите. Глезените трябва да са максимално изпънати при удара надолу.

Движение на ръцете

Ръцете са основната движеща сила при плуването. В кроула техниката се разделя на 4 фази:

Въвеждаща фаза - Ръката се движи надолу и напред като осъществява хващане на водата. Това се постига в резултат на постепенно увеличаващо се сгъване в лакътната става, което облекчава заемането на високо предно положение, благоприятно за осъществяване на загребване в основната част, което да бъде с необходимата дължина и хоризонтална посока.

Траекторията на дланта

Основна фаза - Китката се движи назад и навътре. Ъгълът в лакътната постепенно намалява като в същото време лакътят запазва предно високо положение. Сгъването на лакътната става продължава докато ръката достигне до линията на раменете. В този момент движението променя своят характер като започва разгъване и оттласкване от водата. Траекторията на дланта има криволинеен характер. В хода на основната фаза прилаганите усилия постепенно се увеличават. Почти през цялата фаза дланта и предмишницата заемат положение близко до вертикалното спрямо повърхността на водата. В същото време стремежът е китката чрез преразгъване в края на фазата да остава в перпендикулярно положение към посоката на движение. Тук се реализира максималната сила и скорост. Добутването с китката завършва близко до бедрото.

Преходна фаза - Когато фазата започва ръката е почти разгъната в лакътната става. Следва ново сгъване с което ръката се извежда от водата. Изваждането се облекчава чрез повдигане на съответното рамо. Това трябва да стане в един ритъм с движението на другата ръка. Най-напред на повърхността излиза лакътят, след това мишницата и накрая китката.

лакътят е във високо положение, сгънат под ъгъл 100-120°

Подготвителна фаза - Малко преди изваждането на китката от водата ръката се насочва напред. При пренасянето на ръката лакътят е във високо положение, сгънат под ъгъл 100-120°. Дланта е близко до тялото и главата. Започва разгъване на лакътната става. Първа във водата влиза китката пред съответното рамо, ръката е почти разгъната а дланта е обърната леко навън. С потопяването на ръката рамото преминава напред.

Координация на движенията

Движенията на лявата ръка се съчетават с движенията на дясната по такъв начин, че да се избегнат каквито и да са прекъсвания при създаването на сила на теглене.

На едно загребване с лявата и на едно загребване с дясната ръка съответстват 6 удара с краката.

ще коментирате ли?
    Все още няма коментари